INSTALACJE WEWNĘTRZNE
PO ZMIANACH PRAWA BUDOWLANEGO

Gryfino, dnia 24 czerwca 2015r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru                                               

Budowlanego w Gryfinie

ul. Sprzymierzonych 9, 74-100 Gryfino

        W załączeniu przesyłam informację, dotyczącą instalacji wewnętrznych w budynkach – po zmianie ustawy Prawo budowlane.

W sprawie zagadnienia, czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy –Prawo budowlane (w brzmieniu, który zacznie obowiązywać od dnia 28 czerwca 2015 r.), należy rozumieć całą instalację wewnętrzną.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 w brzmieniu nadanym przez ustawę

z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy –Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 443), która wejdzie w życie w dniu 28 czerwca 2015 r., budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia. Tym samym inwestor będzie zwolniony z obowiązku wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia instalacji wewnątrz budynku (z wyjątkiem instalacji gazowych).

Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że celem nowych regulacji prawnych jest uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych, należy uznać, że części instalacji, które wykraczają poza obręb budynku do miejsca połączenia się z przyłączem, będą stanowić część instalacji, o których mowa w ww. przepisie. Tym samym z uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę będą zwolnione całe wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne.

 

 

                                                                                                                          Beata Kołodziejska