ZAKOŃCZENIE BUDOWY

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do właściwego organu zawiadomienie o zakończeniu budowy, chyba że wymagane jest pozwolenie na użytkowanie (art. 54 Prawa budowlanego). Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:

-          oryginał dziennika budowy,

-          oświadczenie kierownika budowy:

a)   o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b)   o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

·          Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

·          Protokoły badań i sprawdzeń;

·          Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

·          Potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy;

·          Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.


W przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57 ust. 2 ustawy- Prawo budowlane). Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeśli właściwy organ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

-   na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy - Prawo budowlane,

-   jeśli właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego) nałoży taki obowiązek:

a)     W decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona - w przypadku samowoli budowlanej, gdy spełnione są warunki konieczne do jej zalegalizowania (art. 49 ust. 5 Prawa budowlanego),

b)     W decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, jeżeli budowa została zakończona - w przypadku postępowania naprawczego (art. 51 ust 4 Prawa budowlanego),

-   przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.


Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie składa się do właściwego organu   (PINB). Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

-   oryginał dziennika budowy,

-   oświadczenie kierownika budowy:

a)     Zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b)     O doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

-   oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

-   protokoły badań i sprawdzeń;

a)   przewodów kominowych,

b)   instalacji wodociągowej,

c)   instalacji kanalizacyjnej,

d)   instalacji elektrycznej,

e)   instalacji odgromowej,

f)    instalacji centralnego ogrzewania (próba ciśnieniowa),

g)   instalacji centralnej ciepłej wody,

h)   instalacji gazowej,

a także inne, w tym protokoły ewentualnych badań i sprawdzeń użytych materiałów budowlanych, mające na celu stwierdzenie, czy spełniają warunki bezpieczeństwa umożliwiające ich zastosowanie.

-   inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

-   potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

-   kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.


Inwestor jest również obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony:

-   Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

-   Państwowej Straży Pożarnej.


Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie właściwy organ (PINB) ma obowiązek przeprowadzić obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Kontrola obejmuje sprawdzenie:

-        zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;

-        zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

a)     charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

b)     wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

c)      geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),

d)     wykonania urządzeń budowlanych,

e)     zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

f)        zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

-       wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;

-       w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;

-       uporządkowania terenu budowy.

Wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie do przeprowadzenia kontroli. Właściwy organ (PINB) przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 14 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor ma obowiązek w niej uczestniczyć w wyznaczonym terminie (art. 59c Prawa budowlanego). Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor (art. 59 ust 7 Prawa Budowlanego).

Załącznik:  Obiekty wymagające uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Kategoria

Obiekty budowlane

V

Obiekty sportu i rekreacji, jak:

-   stadiony, amfiteatry,

-   skocznie i wyciągi narciarskie,

-   kolejki linowe,

-   odkryte baseny,

-   zjeżdżalnie.

IX

Budynki kultury, nauki i oświaty, jak:

-   teatry, opery, kina,

-   muzea, galerie sztuki,

-   biblioteki, archiwa,

-   domy kultury,

-   budynki szkolne i przedszkolne, żłobki

-   internaty, bursy i domy studenckie,

-   laboratoria i placówki badawcze,

-   stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria,

-   budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych.

X

Budynki kultu religijnego, jak:

-   kościoły, kaplice,

-   klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz

-   domy pogrzebowe, krematoria.

XI

Budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak:

-   szpitale, sanatoria, hospicja,

-   przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa,

-   lecznice weterynaryjne,

-   domy pomocy i opieki społecznej,

-   domy dziecka, domy rencisty,

-   schroniska dla bezdomnych oraz

-   hotele robotnicze.

XII

 Budynki administracji publicznej,

-  budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,

-  budynki ministerstw i urzędów centralnych,

-  budynki terenowej administracji rządowej i samorządowej,

-  budynki sądów i trybunałów,

-  budynki więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych.

XIII

Pozostałe budynki mieszkalne
(nie zaliczają się do tej kategorii budynki mieszkalne jednorodzinne  kat. I)

XIV

Budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak:

-   hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne

XV

Budynki sportu i rekreacji, jak:

  hale sportowe i widowiskowe,

-   kryte baseny

XVI

Budynki biurowe i konferencyjne

XVII

Budynki handlu, gastronomii i usług, jak:

-   sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe,

-   restauracje, bary, kasyna, dyskoteki,

-   warsztaty rzemieślnicze,

-   stacje obsługi pojazdów,

-   myjnie samochodowe,

-   garaże powyżej dwóch stanowisk,

-   budynki dworcowe

XVIII

Budynki przemysłowe, jak:

-   budynki produkcyjne, służące energetyce,

-   montownie, wytwórnie,

-   rzeźnie oraz

obiekty magazynowe, jak:

-   budynki składowe, chłodnie,

-   hangary, wiaty,

a także budynki kolejowe, jak:

-   nastawnie, podstacje trakcyjne,

-   lokomotywownie, wagonownie,

-   strażnice przejazdowe,

-   myjnie taboru kolejowego

XX

Stacje paliw

XXII

Place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi

XXIV

Obiekty gospodarki wodnej, jak:

-   zbiorniki wodne i nadpoziomowe,

-   stawy rybne.

XXVII

Budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak:     -   zapory, progi i stopnie wodne,

-   jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe,

-   syfony, wały przeciwpowodziowe,

-   kanały, śluzy żeglowne,

-   opaski i ostrogi brzegowe,

-   rowy melioracyjne.

XXVIII

Drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak:

-   mosty, estakady, kładki,

-   przejścia podziemne,

-   wiadukty, przepusty, tunele

XXIX

Wolno stojące kominy i maszty

XXX

Obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak:

-   ujęcia wód morskich i śródlądowych,

-   budowle zrzutów wód i ścieków,

-   pompownie,

-   stacje strefowe,

-   stacje uzdatniania wody,

-   oczyszczalnie ścieków.

Opracowanie:

         Beata Kołodziejska