TABLICA BUDOWY, BIOZ

TABLICA INFORMACYJNA ZAWIERA:

1)     określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

2)     numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

3)     imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,

4)     imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,

5)     imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

a)     kierownika budowy,

b)     kierowników robót,

c)      inspektora nadzoru inwestorskiego,

d)     projektantów,

 

6)     numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,

7)     numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajduje się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

 

Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, winno zawierać:

 

 

1)     Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,

2)     Maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,

3)     Informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie:

         Beata Kołodziejska