KOMUNIKATY Z ROKU 2015

    Gryfino, dnia 28 grudnia 2015r.      

Komunikat 3/2015

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie

do właściciel i zarządców i użytkowników obiektów budowlanych

w związku z koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów

budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym.

 

W związku z trwającym okresem grzewczym i odnotowanymi przypadkami zatruć tlenkiem węgla (zaczadzeń) oraz pożarami, przypominam o ciążącym na właścicielach i zarządcach obowiązku poddawania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, użytkowanych obiektów budowlanych, w tym w szczególności, sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).           

 

            Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony praca urządzeń mechanicznych - wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.     

 

Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem (zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane). Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego a osoba dokonującą kontroli obowiązaną jest przesłać kopie tego protokołu do właściwego organu.

 

Jednocześnie informuje, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane).

 

Zwracam się do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o bezzwłoczne wykonywanie w/w obowiązków, określonych w art. 61, 62 i 70 ustawy – Prawo budowlane, związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz ich bezpiecznym użytkowaniem.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Beata Kołodziejska

Gryfino, dnia 28 grudnia 2015r.  


 

Komunikat 2/2015

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

            Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

            W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

            Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

            Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 9la ustawy - Prawo budowlane).

            W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Beata Kołodziejska

 


 

 

Komunikat 1/2015

 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego

 

            Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia, co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1

ustawy –Prawo budowlane).

            W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy –Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać– w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych –osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych –tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

            Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

            Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.

            Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy– Prawo budowlane).

            Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy –Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

 

Robert Dziwiński

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Warszawa,

26 października 2015r.