UWAGA ZMIANA ADRESU!

 

Informujemy, że od 1.10.2015 r. ulegnie zmianie nasz adres siedziby.

Nowy adres: 

ul.Flisacza 6
74-100 Gryfino


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie nadzoruje prawidłowość wykonania robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, poprzez:

1. przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób,
2. wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami,
3. nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego
          i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót,
4. wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa,
5. wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów,
6. nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych,
7. nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy,
8. nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
9. wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
10. wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
11. wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,
12. sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,
13. przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach,
14. prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.


Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określone są ściśle w art. 83 ust 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może zajmować się sprawami nie ujętymi w tym przepisie, jak na przykład: niewłaściwe wykonywanie umów w budownictwie, naruszenia własności, sprawy między wynajmującymi i najemcami lokali, oraz wszelkimi sprawami należącymi do kompetencji innych organów.


Sprawy dotyczące obiektów budowlanych:

1.hydrotechnicznych,
2.kolejowych,
3.lotniskowych, niektórych obiektów policyjnych i wojskowych,
4.dróg:, wojewódzkich, krajowych, ekspresowych i autostrad,
   podlegają Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.